سلام بر تو ای رازی

وبلاگ پرسنل ، محققان و بازنشستگان موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی

درباره من
سید محمود میرافضلی
نقاشیهای دیواری موسسه رازی: باید از میان شما، جمعى دعوت به نیکى، و امر به معروف و نهى از منکر کنند! و آنها همان رستگارانند(آل عمران-104).این وبلاگ توسط این جانب سید محمود میرافضلی ، به منظور ایجاد محیطی مناسب برای بحث و بررسی وضعیت تحولات علم و فناوری و بالاخص موضوعات مرتبط با موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی تاسیس شده است. این وبلاگ ، به هیچ وجه سیاسی نیست و بر اساس مقررات نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران برپا شده است و مسئولیت مطالب کلا بر عهده اینجانب است. رعایت ادب و انصاف در بیان مطالب و نقطه نظرات یک وِیژگی ممتاز محققین و پرسنل موسسه رازی است و امیدواریم همکاران گرامی بنده این خصلت نیکوی خود را به بهترین وجه نمایش دهند.

در متن ذیل به لیست کامل واکسنهای مورد تائید سازمان بهداشت جهانی  اشاره می شود. نکته جالب در این لیست آن است که واکسنهای هیچیک از کشورهای منطقه چشم انداز 1404 حتی واکسنهای مصر، ترکیه و رژیم اشغالگر قدس در این لیست دیده نمی شود. توجه شما را به این لیست جلب می کنم:


لیست کامل واکسنهای مورد تائید سازمان بهداشت جهان(Pre qualified Vaccine) در تمامی کشورهای جهان

BCG  

Manufacturer:
BB-NCIPD Ltd.

Country of Manufacture:
Bulgaria

Presentation:
10 dose Ampoules

Link:
View page

go to top

 

BCG  

Manufacturer:
BB-NCIPD Ltd.

Country of Manufacture:
Bulgaria

Presentation:
20 dose Ampoules

Link:
View page

go to top

 

BCG  

Manufacturer:
Japan BCG Laboratory

Country of Manufacture:
Japan

Presentation:
20 dose Ampoules

Link:
View page

go to top

 

BCG  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

BCG  

Manufacturer:
Statens Serum Institut

Country of Manufacture:
Denmark

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Cholera  

Manufacturer:
SBL Vaccin AB

Country of Manufacture:
Sweden

Presentation:
1 dose Vial+buffer sachet

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus  

Manufacturer:
BB-NCIPD Ltd.

Country of Manufacture:
Bulgaria

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus  

Manufacturer:
BB-NCIPD Ltd.

Country of Manufacture:
Bulgaria

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose ampoule

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus (for adults)  

Manufacturer:
BB-NCIPD Ltd.

Country of Manufacture:
Bulgaria

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus (for adults)  

Manufacturer:
BB-NCIPD Ltd.

Country of Manufacture:
Bulgaria

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus (for adults)  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus (for adults)  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus (for adults)  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose ampoule

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus (for adults)  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus (for adults)  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
1 dose

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose ampoule

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
One dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial + vial (liquid/lyophilised combination)

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
1 dose Vial + ampoule(liquid/lyophilised combination)

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose vial + ampoule

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
5 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose ampoule

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Crucell Korea

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose vial + vial(liquid/lyophilised combination)

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
2 dose vial+vial (liquid/lyophilised combination)

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Hungary

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial + vial (liquid/lyophilised combination)

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose vial + ampoule (liquid/lyophilised combination)

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
2 dose vial + ampoule (liquid/lyophilised combination)

Link:
View page

go to top

 

Diphtheria-Tetanus-Pertussis (whole cell)-Hepatitis B-Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
2 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Country of Manufacture:
Cuba

Presentation:
One dose vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Merck Sharp & Dohme Corp.

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Haemophilus influenzae type b  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
6 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
1 dose Uniject

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Country of Manufacture:
Cuba

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Center for Genetic Engineering and Biotechnology

Country of Manufacture:
Cuba

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Crucell Korea

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Crucell Korea

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Crucell Korea

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
LG Life Sciences Ltd.

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
LG Life Sciences Ltd.

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
LG Life Sciences Ltd.

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
6 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
LG Life Sciences Ltd.

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 Pediatric dose vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 paediatric dose vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 adult dose ampoule or vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 paediatric dose vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 paediatric dose ampoule or vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose adult vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Shantha Biotechnics Private Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 paediatric dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Shantha Biotechnics Private Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
6 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Shantha Biotechnics Private Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Shantha Biotechnics Private Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
2 (paediatric) or 1 (adult) dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Hepatitis B  

Manufacturer:
Shantha Biotechnics Private Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Human Papilloma Virus (HPV)  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
One dose vial

Link:
View page

go to top

 

Human Papilloma Virus (HPV)  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
Two dose vial

Link:
View page

go to top

 

Human Papilloma Virus (HPV)  

Manufacturer:
Merck Sharp & Dohme Corp.

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza (Seasonal)  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Canada

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza (Seasonal)  

Manufacturer:
Green Cross Corporation

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza (Seasonal)  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza (Seasonal)  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza (Seasonal)  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza (Seasonal)  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
CSL

Country of Manufacture:
Australia

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Germany

Presentation:
10 doses (after combination of separate vials of adjuvant and active)

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
Green Cross Corporation

Country of Manufacture:
Republic of Korea

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
MedImmune

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose spray applicator

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Germany

Presentation:
17 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose presentation (vial+vial)

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Influenza A (H1N1) - Pandemic  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Measles  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles  

Manufacturer:
GPO-MBP Government Pharmaceutical Organization Merieux Biological Products Company Limited

Country of Manufacture:
Thailand

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Measles  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
5 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles and Rubella  

Manufacturer:
Crucell Switzerland AG

Country of Manufacture:
Switzerland

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles and Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles and Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles and Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
5 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles and Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles, Mumps and Rubella  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles, Mumps and Rubella  

Manufacturer:
Merck Sharp & Dohme Corp.

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles, Mumps and Rubella  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles, Mumps and Rubella  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles, Mumps and Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles, Mumps and Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles, Mumps and Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
5 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Measles, Mumps and Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Meningococcal A Conjugate  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Meningococcal A+C  

Manufacturer:
Bio-Manguinhos

Country of Manufacture:
Brazil

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Meningococcal A+C  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Meningococcal ACW 135  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
50 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Pneumococcal (conjugate)  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Pneumococcal (conjugate)  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
2 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Pneumococcal (conjugate)  

Manufacturer:
Wyeth

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Pneumococcal (conjugate)  

Manufacturer:
Wyeth

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Inactivated (IPV)  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Inactivated (IPV)  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
2 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Inactivated (IPV)  

Manufacturer:
Netherlands Vaccine Institute (NVI)

Country of Manufacture:
Netherlands

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Inactivated (IPV)  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Inactivated (IPV)  

Manufacturer:
Statens Serum Institut

Country of Manufacture:
Denmark

Presentation:
1 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
Haffkine Bio Pharmaceutical Corporation Ltd

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Bivalent Types 1 and 3  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
Haffkine Bio Pharmaceutical Corporation Ltd

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
20 dose Tube

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 1  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 2  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 2  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 2  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 3  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 3  

Manufacturer:
Bharat Biotech International Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 3  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 3  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 3  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Monovalent Type 3  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
20 dose Tube

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Haffkine Bio Pharmaceutical Corporation Ltd

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
20 dose Tube

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Italy

Presentation:
10 dose Tube

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Panacea Biotec

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Polio Vaccine - Oral (OPV) Trivalent  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rabies  

Manufacturer:
Chiron Behring Vaccines Private Ltd

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rabies  

Manufacturer:
Novartis Vaccines and Diagnostics

Country of Manufacture:
Germany

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rabies  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rabies  

Manufacturer:
Zydus Cadila

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rotavirus  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rotavirus  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose applicator

Link:
View page

go to top

 

Rotavirus  

Manufacturer:
GlaxoSmithKline

Country of Manufacture:
Belgium

Presentation:
1 dose plastic tube

Link:
View page

go to top

 

Rotavirus  

Manufacturer:
Merck Sharp & Dohme Corp.

Country of Manufacture:
United States of America

Presentation:
1 dose tube

Link:
View page

go to top

 

Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
2 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
5 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Rubella  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
BB-NCIPD Ltd.

Country of Manufacture:
Bulgaria

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
BB-NCIPD Ltd.

Country of Manufacture:
Bulgaria

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
1 dose Uniject

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Bio Farma

Country of Manufacture:
Indonesia

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Biological E Limited

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
1 dose ampoule

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Serum Institute of India Ltd, India

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Shantha Biotechnics Private Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Tetanus Toxoid  

Manufacturer:
Shantha Biotechnics Private Ltd.

Country of Manufacture:
India

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Typhoid  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
20 dose vial

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Bio-Manguinhos

Country of Manufacture:
Brazil

Presentation:
5 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Bio-Manguinhos

Country of Manufacture:
Brazil

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Bio-Manguinhos

Country of Manufacture:
Brazil

Presentation:
50 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Institut Pasteur Dakar

Country of Manufacture:
Senegal

Presentation:
5 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Institut Pasteur Dakar

Country of Manufacture:
Senegal

Presentation:
20 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Institut Pasteur Dakar

Country of Manufacture:
Senegal

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Institute of Poliomyelitis and viral encephalitides

Country of Manufacture:
Russian Federation

Presentation:
2 dose ampoule

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Institute of Poliomyelitis and viral encephalitides

Country of Manufacture:
Russian Federation

Presentation:
5 dose ampoule

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Institute of Poliomyelitis and viral encephalitides

Country of Manufacture:
Russian Federation

Presentation:
10 dose ampoule

Link:
View page

go to top

 

Yellow Fever  

Manufacturer:
Sanofi Pasteur

Country of Manufacture:
France

Presentation:
10 dose Vial

Link:
View page

 

[ دوشنبه ٢٤ امرداد ۱۳٩٠ ] [ ۸:٠٥ ‎ب.ظ ] [ سید محمود میرافضلی ]
برچسب ها
دوستان
ابزارک های وبلاگ