ضرورت تغییر و تحول در موسسه رازی

-      بنابراین شناخت مدیران از علم مدیریت و چهارچوبهایی که می توان از طریق انها در جهت بقا سازمان گام برداشت از اهداف موسسه رازی می باشد.

مدیریت فرآیندی است مشتمل بر سازماندهی، برنامه ریزی، هدایت و نظارت تلاشهای افراد سازمان و بهره برداری از سایر منابع سازمانی جهت نیل به اهداف از پیش تعیین شده و مشخص . سازمانها در جهت بقاء و ادامه حیات از یکطرف و به منظور بهبود و توسعه از طرف دیگر ضرورت دارند که به امر تغییر و تحول سازمانی عکس العمل های منطقی نشان دهند. عواملی که ضرورت تحول را بیان میکند عبارتند از عوامل درون سازمانی مانند نیروهای انسانی- تعارض سازمانی- کمبود و فقدان اطلاعات- مشخص نبودن استراتژیها و .... و عوامل برون سازمانی از جمله رقابت شدید- مشکلات اقتصادی- تقاضاهای مصرف کنند گان و ... لذا میتوان گفت که مدیران در هنگام تغییر و تحول دو مفهوم را باید در نظر داشته باشند:

1-     تشخیص که شامل فنونی است در خصوص پرسش سوالات صحیح و درک محیط سازمان و تفسیر داده ها

2-     اجراء یعنی تبدیل داده های تشخیصی به برنامه ها و اهداف، استراتژیها و روندهای تغییر

از اهداف تحول علاوه بر اثر بخشی بقاء و توسعه می توان به کاهش هزینه ها دستیابی شرایط با اطمینان جهت برنامه ریزی و تصمیم گیری – افزایش یکپارچگی و هماهنگی در سازمان – افزایش قدرت مالی سازمان- افزایش قدرت پیش بینی و تنوع بخشیدن به تعداد و نوع محصولات را نام برد. لذا می بایستی تغییر و تحول سازمانی را در چهار چوب های استراتژیهای خط مشی – ساختاری- تکنولوژی و رفتاری مورد بحث قرار داد و در هر حوزه با شناختن آنچه که هستیم به آنچه که میخواهیم به آن برسیم با ایجاد یک برنامه ریزی و استراتژی قابل اجراء در راه رسیدن به اهداف گام برداریم. موسسه رازی نیز از قواعد گفته شده مستثنی نبوده و می بایستی در هریک از زیر مجموعه ها و معاونت های تعریف شده نیاز به تغییر و تحول را درک و با برنامه ریزی در این جهت گام بردارد. 

/ 1 نظر / 5 بازدید
پردیس

<Propose for a Trade Union> Your advice is welcome, but unless that is not implemented in a sensible approach, it is not worth by any means Therefore, setting up a TRADE UNION (either legal or barely a virtual community) among radical volenteers and activists seems fairly vital