با رازی آشنا شویم

رازی بنا به تائید مورخانی چون ابن ندیم ، جرج زیدان و گوستاولوبون، با همکاران خود بسیار مهربان بوده است . او از ویژگیهای اخلاقی شایسته ای برخوردار بوده است . وی را پزشکی مهربان و خوش سلوک که نسبت به بیمارانش بسیار رئوف بوده است خوانده اندکه ازبیمارانش به ویژه فقرا تفقد می نموده و ازحالشان جویا بوده و به  عیادتشان می رفته است و مقرریهائی برای آنها در نظرگرفته بوده است.

وی کتابی به نام طب الفقرا تالیف نموده است ودر کتاب بسیار معتبر «الحاوی فی طب» و نیز رساله های «سراالطب» ، «محنه الطیب» و«خواص التلامیذ» اشارات رازی به سنت پزشکی بخوبی نمایان است. از سخنان رازی است که : طبیب باید بیمارش را به بهبود و سلامت امیدوار گرداند ولو خود امیدی به بهبود بیمار نداشته باشد.   رازی نزد عموم و شاگردانش بسیار محبوب بوده است.
درکتاب المرشدالفصول رازی به بیماران توصیه میکندکه پزشک خشن و شتابزده، جسور ، عجول ، سختگیر ، بدبین و رشک بر را برمگزین و به پزشکان یاداوری میکند که :" هیچگاه به درمانی که شک داری نپرداز، مگر آنکه اندازه زیان آن را بدانی و بتوانی پیامدهای آن را پیگیری کنی وگرنه ان را کنار بگذار".
رازی با پزشک نمایان ومدعیان پزشکی عصر خود در ستیز بوده و درنوشته هایش برآنها تاخته است. وی در کتاب المنصوری پزشکان نادان را محکوم کرده است. رازی می نویسد:" چرا اغلب مردم پزشک نماها را از اطبای دانشمند برتر می شمارند و چگونه حتی پزشکان درستکار را هدف انتقاد و ملامت قرار میدهند".

در طب روحانی ، رازی پزشکی را از دیدگاه اخلاقی بررسی کرده است.
رازی در نامه ای به یکی ازشاگردانش، خودداری از پرداختن به کارهای بیهوده و خوشگذرانی، خواندن کتاب به طور پیوسته ، حفظ حرمت بیماران ، فروتنی ، پرهیز از خودبزرگ بینی و خودپسندی و استعانت از خداوند هنگام درمان بیماران را توصیه کرده است و می نویسد:" بایسته است تا پزشک ، دوست و همراه مردم باشد ." و از قول جالینوس می گوید:"  شایسته است پزشک، درست همانگونه که توانگران را درمان می کند، به درمان بیماران تهیدست و بینوا بپردازد

/ 1 نظر / 5 بازدید
راضیه

دیگه خیلی خلاصه بود مطالبتون!!!!!!!!!!!!!!!