حرفهای الکی شماره 4

مسئولیت این امر خطیر به عهده همه مردم است و کسانی که از لحاظ اجرایی، قانون آنها را مکلف به  این امر کرده است خصیصه سالم بودن گوش و زبان آنها بسیار بیشتر از سایرین حائز اهمیت می باشد. آنها حق اشتباه ندارند. زیرا اشتباه آنها یعنی از دست رفتن اعتبار یک فرضه الهی. از آنجا که زبان ابزار بیان افکار انسان است لذا، در پس یک زبان سالم باید یک عقل سالم باشد. عقل سالم یعنی اینکه بتواند شرایط را بسنجد، واکنش  جامعه را پیش بینی کند و هیچ هدفی جز رضای حق تعالی نداشته باشد. آن هم  نه رضای حق تعالی ایی که خود در ذهن خود آفریده است بلکه رضای او که آفریدگار هر دو است. یعنی رضای آفریگار گوینده و شنونده امر به معروف و نهی از منکر که هر دو بندگان او هستند.  

از طرف دیگر آنکه زبان گویای امر به معروف و نهی از منکر را دارا می باشد آیا گوشی شنوا هم دارد؟ در پس هر گوش شنوا باید عقل شنوا باشد که آیه قرآن به صراحت به آن می پردازد" پس بشارت باد بر بندگانی که قولهای گوناگون را می شنوند و سپس  از بهترین آنها تبعیت می کنند". یعنی گوش نرم، گوش انعتاف پذیر ، گوشی که از خدای خود ساخته در ذهنش دستور نمی گیرد و قوانین را از او نمی پرسد. گوشی که اگر معیار سخنان کسی با افکار خود ساخته ی او همنوا نشد او را کافر مطلق نمی داند. گوشی که اگر سخنی شنید که منافع او یا گروه او را خدشه دار می کرد اما برای جامعه انسانی ایجاد منافع می کرد ، آن را تکفیر نکند. گوشی که کسی نترسد در مقابلش سخن مخالف او بگوید . گوشی که مردمان به خاطر ترس در مقابش ریا نکنند. آری دوستان بین این دو گوش زبانی قرار دارد که فقط برای رضای حق تعالی، امر به معروف و نهی از منکر می کند. امر به معروف و نهی از منکر از این زبان ستودنی است، چون بی غرض سخن می گوید، برای سعادت شنونده سخن می گوید، آرام و بی تکلف حرف می زند، بدون هیاهو حرف می زند و حرفهای او با منطق و عقل عموم جامعه همخوانی دارد.

/ 0 نظر / 41 بازدید