کزارش اجمالی پروژه های بخش فنی

ردیف

شرح فعالیت اداره مطالعات و توسعه مهندسی

مقادیر کار انجام شده در 9 ماهه اول 93

توضیحات

1

پروژه های نوسازی و بازسازی

42مورد

 

2

نظارت عالیه

21 مورد

 

3

امور طراحی و  تهیه URS

10 مورد

 

4

تهیه شرح خدمات

42 مورد

 

5

نظارت بر قراردادها

41 مورد

 

6

رسیدگی به صورت وضعیت ها

39 مورد

 

7

کنترل پروژه

15 مورد

 

8

تدوین SOP

7 مورد

 

ردیف

شرح فعالیت اداره مهندسی ساختمان

مقادیر کار انجام شده در 9 ماهه اول 93

توضیحات

1

کارگاه تاسیسات

610 مورد+ 255مورد کولر

 

2

کارگاه برق

706 مورد+ 255مورد کولر

 

3

کارگاه برودت

1510 مورد

 

4

کارگاه گاز رسانی

165 مورد

 

5

حرارت مرکزی

تامین آب گرم و بخار بخش ها

 

6

نیروگاه

تامین برق فشار قوی و ضعیف

 

7

آبرسانی

تامین آب مصرفی  بخش ها

 

ردیف

شرح فعالیت اداره مهندسی تاسیسات

مقادیر کار انجام شده در 9 ماهه اول 93

توضیحات

1

کارگاه ساختمان

144 مورد

 

2

کارگاه آهنگری

193 مورد

 

3

کارگاه نجاری

241 مورد

 

4

کارگاه نقاشی

85  مورد

 

5

کارگاه فلزکاری

141 مورد

 

6

کارگاه شیشه بری

126 مورد

 

7

شرکت پیمانکاری

35 مورد

 

8

نقاشی ساختمان ها توسط پیمانکار

4700 متر مربع

 

اداره مهندسی تجهیزات:

ردیف

شرح فعالیت

مقادیر کار انجام شده در 9 ماهه اول 93

توضیحات

1

کارگاه ماشین افزار

93 مورد

 

2

کارگاه ابزار دقیق

124 مورد

 

3

 

کارگاه فلزکاری

95 مورد

 

4

کارگاه مکانیک

80  مورد

 

5

کارگاه سیم پیچی

73 مورد

 

6

تعمیرات تلفن

208 مورد

 

/ 0 نظر / 50 بازدید