فرصتی که از دست رفتi

شرط اصلی در این ماجرا نیز آن بود که این شرکتها باید می توانستند با اعتباراتی که دریافت می کردند تسهیلات واکسن سازی خود را اصلاح و استانداردهای GMP را در آن مستقر نمایند. در لیست پروژه هایی که در ذیل نمایش داده می شود یک پروژه مربوط به تاسیس و راه اندازی آزمایشگاه ملی کنترل واکسنها( متعلق به وزارت بهداشت) و دو پروژه نیز مربوط به برنامه تولید انبوه واکسنهای MMR و  DTPدر موسسه رازی دیده می شود. واقعا سرنوشت این دو پروژه به کجا انجامید؟ ایا ما موفق به استفاده از این فرصت طلایی شدیم؟ خیر. به نظر می رسد مدیران قبلی موسسه رازی یعنی آقایان  اخویزادگان و دلیمی در از دست رفتن این فرصت طلایی نقش بسیار مهمی داشته اند. علت این ماجرا نیز تا آنجا که بررسی کردم آن بوده که برای گرفتن این وام باید یک مطالعه امکان سنجی t Feasibility Study توسط موسسه انجام می شده است. البته موسسه در قالب بررسی های خود اینکار را انجام داده ولی نتایج آن رضایت سازمان کنفرانس را جلب نکرده و این وضعیت تا زمان صدارت آقای دکتر دلیمی هم ادامه داشته است. در این زمان مقداری آقای دکتر دلیمی در این خصوص تلاش کرده ولی نهایتا چون تهیه مقدماتی  که منبع اختصاص دهنده وام مدنظر داشته برای موسسه سخت بوده و از سوی دیگر موسسه مشکل خود را پول نمی دانسته و وام مزبور نیز بابهره بانکی بوده این فرصت از دست رفته است. واقعا عجیب است که موسسه رازی با این همه امکانات و بخش فنی گسترده نتوانسته است یک مطالعه امکان سنجی را به انجام برساند بخصوص آنکه بانک توسعه اسلامی حاضر بوده هزینه  این مطالعات اولیه را نیز بپردازد. اگر دقت کنیم در سه دهه اخیر چند دوجین از این فرصتهای از دست رفته را بیابیم.آیا هیچیک از  بزرگورانی که با اعتبارات موسسه به سفرهای خارجی رفتند، در جلسات بانک توسعه و دیگر سازمانهای جهانی نشستند ، پز ریاست موسسه رازی را دادند، خود را جانشین به حق امثال میرشمسی و کاوه نامیدند، حق مدیریتهای آنچنانی گرفتند، از مزیتهای مالی سفرهای خارجی بهره مند شدند و ... حاضر به توضیح در این باره هستند؟ ما آماده خواندن نظرات آنها هستیم.

متن اصلی سند

Science & Technology Projects

Vaccine Production Projrct

 

About the Project

 

Plans

 

Workshops

The OIC Program on Achieving Self Reliance in Vaccine Production (SRVP) In The Islamic World


Projects under the SRVP Program: Capacity Building Operations

  1. Information meeting held in Tunis, Tunisia on 13-15 March, 2004.
  2. International Summit on Compliance held in Cairo, Egypt on 04-07 October, 2004.
  3. Technical Assistance to Dr. Reem Al-Torki (Saudi Arabia) for anti-malaria vaccine research project.
  4. Training workshop on Pre-Qualification , held in Cairo, Egypt 8-11 November 2005
  5. Training Workshop on Validation for the OIC Vaccine Producers, 04-14 April 2006 Tehran, Iran.
  6. Mou between IDB and VACSERA signed for the implementation of the SRVP Group Web Portal Project on 09 February 2006

 

SRVP Projects

Country /Beneficiary Institution

Project Title

Amount in million US$

Status

1

Algeria: Pasteur Institute of Algiers.

T.A. grant for promoting the production of vaccine quantitively and qualitatively and introducing updated concepts of quality control.

0.375

Approved.

2

Egypt: National Organization for Drug Control and Research (NODCAR).

T.A grant for improving the overall quality control mechanism of vaccines and sera produced by VACSERA.

0.270

Under implementation.

3

Tunisia: Pasteur Institute of Tunisia.

T.A. grant for preparation of feasibility study for establishing a new vaccine and sera production facility.

0.268

Under implementation.

4

Iran: The National Quality Control Laboratory (NQCL).

T.A. grant for the expansion of existing capacity of the NQCL to qualify for international certification.

0.405

Under implementation.

5

Iran: Razi Vaccine & Serum Research Institute (RVSRI).

T.A. grant for capacity building of RVSRI to produce DTP vaccine.

 

Under appraisal.

6

Iran: Razi Vaccine & Serum Research Institute (RVSRI).

T.A. grant for capacity building of RVSRI to produce MMR vaccine.

 

Under appraisal.

7

Malaysia: National Institute of Natural Products and Vaccinology.

T.A. grant for purchase of Equipment and Software for the vaccine R&D facility.

0.280

Revised breakup of cost-sharing awaited from the Institute.

8

Kyrgyz Republic: Kyrgyz Institute of Livestock, Veterinary & Pasteurs.

T.A. grant to finance feasibility study, detailed design and tender documents for animal vaccine production facility.

0.231

Under process.

 

 

 

/ 3 نظر / 11 بازدید
آيا فرصتي رو آقايان باقي گذاشتند؟

من معتقدم مسائلي مانند اختلاس مالي ؛ دزدي ؛ قتل و جنايت و غيرو فقط نبايد مورد پيگرد قانوني قرار گيرند؛ بلكه پرو‍ژه هاي ملي و فرصت سوزيهايي كه در آن مديريت با سوء مديريت خود آنها را از بين مي برد و باعث ضرر و زيان به بيت المال ميگردد نيز ميبايست تحت پيگرد قانوني قرار گيرد. مواردي كه در اين موسسه رخ داده همگي از مصاديق بارز همين فرصت سوزيها ميباشد كه بدليل سوء مديريت از بين رفته و يا در حال از بين رفتن هستند و لذا مديريت جديد نيز ميبايست سريعا تيم مديريتي خود را بچيند تا در آينده و قضاوت افراد بتوان از او به نيكي ياد كرد.

رضا

سلام بنده در یکی از این کنفرانسها بودم. موسسه رازی سنگ تموم گذاشته بود. آرزو می کردم یک دهم خرج اونحا را به من می دادند تا پروژه ام را بدون حمایت مالی بانک و غیره تمام کنم. آخر هم همه ی اعضای خارجی با بسته های گران قیمت روانه ی کشورهاشون شدند. مشخص بود ته اش برای موسسه هیچی نیست.

رعيت

جناب دکتر میرافضلی نظرات جسورانه ی شما را تحسین می کنم. داستان موسسه ی رازی حکایت دهی است که اربابی دارد. رعیت سرشان به کارشان بند است. خان تقسیم می کند. خان تصمیم می گیرد. طبقه ی رعیت حق ورورد به ملک خان و خانزاده ها را ندارد. (نمیدونم چرا با شنیدن اسمهای حصارک، احمدآباد مشهد، معالی اباد شیراز این تصویر برایم بیشتر روشن می شود.) کاوه ای می خواهد آهنگر، پتک بکوبد بر آنچه حصار است. کاش حصارها می شکست و دستی نه. کاش خانزاذه ها رهایمان کنند. کاش دیگر خان که می گذرد به دنبال ابرهای آسمان نباشد. شاید به دنبال کلاغی و کاش نگاهی به رعیت بکند. از زور شنیدن، حرف مفت شنیدن و حرف زدن در سکوتم خسته شده ام. کاش به من به ما هم که سالها اینجاییم التفاتی بکنند و چوب دستی مان را نگاه کنند که پوسیده.... چرا هر بار باید دستمزدمان را چون پتک به سرمان بزنند؟ چرا باید به ما مفتخور بگویند؟ چرا خان نباید از حصارهایش بیرون بیاید؟ زمینی بدهید ما کشت می کنیم. چرا خان ناید بداند و شاید می داند که گاه در گله اش و مزرعه اش آفت می افتد و ...(بقیه اش باشه بعد)