جلسه شورای نمایندگان هیئت علمی

بسمه تعالی

صورتجلسه

در جلسه مورخ 16/7/1393 با حضور تعدادی از همکاران عضو هیئت علمی و همتراز موسسه در کتابخانه مقرر شد:

1-   جلسه شورای نمایندگان در روز سه شنبه 29/7/93 از ساعت 13.30 لغایت 15 با موضوع معرفی شورا، اساسنامه و گزارش فعالیتهای  پانزده سال اخیر برگزار شود

2-   برای برگزاری هر چه بهتر این جلسه تبلیغات وسیع انجام گردد  و از همکاران درخواست گردد با شور و اشتیاق و و علاقه فراوان در این جلسه شرکت نمایند،

3-   حضور همکاران جوان ، فعاال و پر شور در شورا مورد تاکید قرار گرفت،

4-   برخی از اهداف شورا که در آینده پیگیری خواهد شد بر اساس اساسنامه مشتمل بر امور صنفی، رفاهی ، فرهنگی و علمی خواهد بود،

5-   در جلسه پیش رو در باره بازخوانی اساسنامه ، تشکیل یک شورای قوی و توانمند و تحلیل نقاط قوت و ضعف آن مذاکراتی انجام خواهد شد

با این اوصاف از کلیه همکاران محترم هیئت علمی و همتراز دعوت می شود در جلسه شورای نمایندگان هیئت علمی که در روز  سه شنبه 29/7/1393 از ساعت 13.30 لغایت 15 در محل کتابخانه موسسه رازی تشکیل می شود شرکت فرمایند

شورای نمایندگان هیئت علمی و همتراز

/ 0 نظر / 34 بازدید