پرداخت 7.5 میلیون تومان پاداش برای هر مقاله توسط دانشگاه آزاد اسلامی

سقف پاداشهایی که در این آئین نامه در نظر گرفته شده معادل 50 میلیون ریال است ولی در بخشی از آن ذکر شده: چنانچه مقالات منتشر شده در یکی از مجله‌هایNature  ‌یا Science از طرف دفتر مجلات مذکور به عنوان Hot Paper ‌معرفی شوند، به میزان 1.5 برابر مبلغ اعلام شده برای تشویق این مقالات (یعنی 75.000.000 ریال)، مورد تشویق قرار خواهند گرفت.

توجه شما را به این آئین نامه مهم جلب می نمایم.

89.7.6

273345/87

 

 باسمه تعالی

 

آیین‌نامه تشویق مقالات علمی در دانشگاه آزاد اسلامی

 

مقدمه                                                           

گسترش کمی و کیفی مقالات علمی، یکی از هدف‌های مهم دانشگاه آزاد اسلامی است که در برنامه استراتژی دانشگاه نیز بر آن تاکید شده است. به این منظور در سال‌های گذشته آیین‌‌نامه‌ها و بخشنامه‌های متعددی برای تشویق مقالات منتشرشده در مجلات علمی از سوی معاونت پژوهشی دانشگاه تنظیم و صادر شده‌اند. آیین‌نامه حاضر به منظور یک‌پارچه کردن آیین‌نامه‌های قبلی و پاسخگویی به نیازها و اولویت‌های جدید تنظیم شده است و ضروری است از ابتدای مهر ماه 1389 مبنای عمل قرار گیرد.

ماده 1. تعاریف

1. دانشگاه. منظور دانشگاه آزاد اسلامی است.

2. نویسندگان. این اشخاص شامل اعضای هیات علمی تمام‌وقت، نیمه‌وقت، حق‌التدریس، دانشجویان، دانش‌آموختگان، دانش‌آموزان، کارمندان و نیز اشخاصی می‌شود که تمایل دارند به نام دانشگاه آزاد اسلامی و یکی از واحدهای دانشگاهی مقاله خود را ارائه کنند.

3. مولف اصلی (.(Corresponding Author فرد یا افرادی که مسوولیت نوشتاری، تهیه محتوای مقاله و مکاتبات با مجله را بر عهده دارد. مولف اصلی باید نشانی پست الکترونیکی خود را اعلام کند و همچنین با علامت‌هایی مانند «ستاره» یا «کشیدن زیر خط» در میان سایر نویسندگان مقاله مشخص شود. درضمن عبارت‌هایی مانند Author of Correspondence نیز قابل قبول است.

4. مجلات معتبر داخلی. مجله‌هایی که رتبه آن‌ها توسط یکی از کمیسیون‌های زیر صادر شده باشد و در سه گروه عمده‌ علمی پژوهشی، علمی ترویجی و علمی عمومی تقسیم‌بندی می‌شوند:

الف. کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه آزاد اسلامی

ب. کمیسیون بررسی نشریات وزارت علوم، تحقیقات و فن‌آوری

پ. کمیسیون بررسی نشریات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

5. مجلات علمی خارجی. این مجلات در دسته‌های زیر طبقه‌بندی می‌شوند:

الف. مجلات ISI که خود در دو دسته‌بندی کلی تعریف می‌شوند:

الف. 1. مجلات (Web of Science) ISI )به‌طور مخفف (WoS  . این مجلات در فهرست مجلات ISI وارد شده و دارای IF (Impact Factor) هستند. فهرست این مجلات از طریق نشانی الکترونیکی http://rvp.iau.ir (سایت معاونت پژوهشی، دفتر گسترش تولید علم) به صورت Offline قابل استفاده است.

الف.2. مجلات  .(Listed) ISIمجلاتی هستند که موفق شده‌اند در فهرست ISI وارد شوند، اما هنوز دارای IF نیستند.

ب.1. مجلات علمی خارجی غیرISI  براساس پایگاه استنادی معتبر. مجلاتی هستند که توسط پایگاه scopus یا medline  نمایه می‌شوند و یا در مراکز معتبر علمی خارج از کشور شامل 100 دانشگاه برتر جهان (درج شده در فهرست پایگاه رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان بر اساس معیار دانشگاه شانگهای. یا هر رتبه بندی معتبر

 ب.2.  سایر مجلات خارجی . مجلاتی هستند کهISI  نیستند و توسط مراکز علمی معتبر خارج از کشور (غیر از موسسات ذکر شده در  بند بالا) چاپ شده‌اند و دارای معیارهای زیرند:

 1- اعضای هیات تحریریه بین‌المللی داشته باشند. 2-  وب سایت داشته باشند.  

6. مجلات  .ISCمجله‌هایی هستند که در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) نمایه شده باشند.

7. مجلات علمی غیر فارسی داخل کشور. مجلات علمی (به جز مجلات دانشکده‌های زبان‌های خارجی) که در داخل کشور به یک زبان غیر فارسی منتشر شوند.

8. مجلات ارائه شده در پایگاه اطلاعات علمـی جهـاد دانشـگاهی ( (SID که دراین  نشانی http://www.sid.ir  قابل دستیابی هستند.

9..JRKنمایانگر ضریب تاثیر مجله مورد نظر در میان مجله‌های همان رشته علمی است که فهرست شده‌اند. اطلاعات این فهرست هر سال توسط حوزه معاونت پژوهشی دانشگاه به روز می‌شود. آخرین اطلاعات مذکور را می‌توان از سایت‌ معاونت پژوهشی به نشانی http://rvp.iau.ir برداشت نمود.

10. مقاله‌های داغ ((Hot Papers. مقاله‌هایی هستند که به عنوان پرارجاع‌ترین مقاله‌ها از طرفیک ناشر اصلی و معتبر ISI  (مثلاً Elsevier ,Springer ,Wiley و ...) یا SCOPUS از میان تعداد زیادی مقاله از نویسندگان گوناگون در دوره‌های زمانی معین انتخاب می‌شوند.

11. باشگاه. منظور باشگاه پژوهشگران جوان وابسته به دانشگاه آزاد اسلامی است.

تبصره 1. مجلات ISI به شکل پرینت یا الکترونیکی در زمینه تشویق تفاوتی ندارند و تمامی ضوابط مربوط به مقالات چاپ شده برای تشویق مقالات الکترونیکی نیز باید رعایت ‌شوند.

تبصره 2. مجلات علمی عمومی خاص دانشگاه آزاد اسلامی هستند و به مجله‌هایی اطلاق می‌شوند که مجوز نشر آن‌ها توسط کمیسیون بررسی و تایید مجلات علمی دانشگاه صادر شده است و تا زمان گرفتن رتبه‌، علمی عمومی شناخته می‌شوند.

تبصره 3. مجلات علمی و بدون رتبه سایر موسسات شامل تشویق نمی‌شوند.

تبصره 4. چاپ مقاله در تمامی مجلات خارجی براساس ضرایب موجود در این بخشنامه قابل تشویق می‌باشد و موضوع بخشنامه شماره 469057/87 به تاریخ 15/12/88 درخصوص مجلات خارجی کم اعتبار از تاریخ صدور این بخشنامه لغو می‌شود.

ماده 2.‌ ضوابط بررسی مقالات و ارسال گزارش‌ها

2. 1. تمامی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی از تاریخ این بخشنامه می‌توانند مقالات خود را بر اساس ضوابطی که در این آیین‌نامه اعلام می‌شوند، تشویق نمایند.

2. 2. در تهیه مقالات موظف رساله‌های دکترای تخصصی، پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و طرح‌های پژوهشی، باید مفاد بخشنامه‌های 75384/87 به تاریخ 22/3/86 و 251094/87 به تاریخ 29/7/87 (در زمینه حفظ حقوق مادی و معنوی تولیدات علمی دانشگاه) رعایت شوند.

2. 3. لازم است گزارش تشویق مقالات در پایان هر فصل در قالب فرم‌های «الف» و «ب» (قابل برداشت از سایت معاونت پژوهشی به نشانی http://rvp.iau.ir) در Windows XP و نرم افزار Excel  به شکل CD و پرینت، به دفتر گسترش تولید علم دانشگاه ارایه گردد. بنابراین واحدهای دانشگاهی باید در هر سال 4 گزارش 3 ماهه از عملکرد خود را به دفتر گسترش تولید علم ارسال نمایند و چنانچه تشویق مقاله نداشته باشند، طی نامه اعلام نمایند. نامه مذکور به منزله گزارش واحد تلقی می‌شود. رعایت این موارد برای محاسبه تشویق مقالات در بودجه پژوهشی واحد و نیز امکان تمدید مجوز تشویق مقالات برای آن واحد خاص الزامی است.

2. 4.چنانچه واحدی دو دوره متوالی گزارش تشویق مقالات خود را به دفتر گسترش تولید علم دانشگاه ارسال نکند، مشمول جریمه در استفاده از  بودجه پژوهشی می‌شود و هر نوع امکان استفاده مجدد از بودجه بازگشتی سال‌های گذشته و یا ذخیره پژوهشی واحد نیز با احتساب این جریمه مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

تبصره 1. گزارش‌های مربوط به مراکز دانشگاهی باید از طریق واحد متولی ارسال گردد و ارسال مستقل آن مورد تایید نخواهد بود.

تبصره 2. به منظور محاسبه میزان تشویق مقالات منتشر شده در مجلات (Web of Science) ISI، جدول JRK و نیز راهنمای تکمیل جدول‌ها در نشانی الکترونیکی اعلام شده در ماده 1 در دسترس‌اند که به منظور تنظیم گزارش تشویق مقالات مورد استفاده قرار خواهند گرفت. بدیهی است تا زمان به روز شدن جدول JRK در هر نوبت، آخرین جدول درج شده روی سایت معاونت پژوهشی دانشگاه ملاک عمل خواهد بود. چنانچه مقاله‌ای با استناد به جدول JRK درج شده در سایت معاونت پژوهشی دانشگاه تشویق شود، ولی تاریخ نشر مقاله، جدیدتر از جدول درج شده باشد، در صورت ارائه جدول جدید و اثبات اینکه  JRKمجله مذکور در زمان چاپ مقاله بیش از مقدار محاسبه شده قبلی بوده است، امکان پرداخت مابه‌التفاوت مبلغ تشویق وجود دارد.

تبصره 3. به منظور اطلاع از آمار تمامی مقالات واحدها، لازم است در هر 3 ماه همراه با گزارش تشویق مقالات، مقالات تشویق نشده نیز در زیر گزارش درج شود. همه ستون‌ها باید به طور کامل پر شوند و فقط ستون مبلغ تشویقی پر نشده باقی بماند.

ماده 3. سقف تشویق‌ها

تمام مقالات ارائه شده در مجلات خارجی و مجلات داخلی (علمی پژوهشی، علمی ترویجی، علمی عمومی) و در همایش‌ها(به شرط چاپ کامل مقاله در مجموعه مقالات همایش) ‌به هر تعداد در سال قابل تشویق هستند و هیچگونه سقف پرداختی برای آنها وجود ندارد.

ماده 4. نویسندگان مقاله‌ها و موارد شمول آیین‌نامه

4. 1. نویسندگانی که با رعایت ضوابط چاپ مقاله برای تشویق، مقاله خود را به نام دانشگاه و واحد مربوط چاپ کنند، از تشویق مقاله توسط واحد مربوط بهره‌مند خواهند شد.

4. 2. فقط نام یک واحد باید همراه با نام دانشگاه برای معرفی نویسنده نوشته شود. نویسندگانی که با چند واحد دانشگاهی همکاری دارند، مجازند فقط نام واحدی را که در آن به صورت تمام‌وقت فعالیت می‌کنند اعلام نمایند.

4. 4.اعضای هیات علمی باید خود را فقط به عنوان عضو هیات علمی دانشگاه معرفی کنند و از بیان پست‌های اجرایی در مقالات خودداری نمایند.

4. 5. به منظور اطلاع از تعداد مقالات علمی، محاسبه آن در آمار تولیدات علمی دانشگاه در داخل و خارج از کشور و نیز محاسبه تشویق مقالات در بودجه پژوهشی واحد، لازم است معرفی محل خدمت فرد در تولیدات علمی (اعم از مجلات علمی، کتاب‌ها، همایش‌ها و کنگره‌ها) براساس بخشنامه شماره 1286/78 به تاریخ 8/1/89 به طور صحیح و بدون هیچ تغییری به شکل‌های زیر انجام ‌شود. به طور مثال:

گروه ریاضیات، واحد علوم و تحقیقات تهران، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

Islamic Azad University, Science and Research Branch,ِDepartment of  Mathematics, Tehran, Iran

4. 6. مقاله‌هایی شامل تشویق می‌شوند که به طور کامل (نه چکیده) در مجلات، مجموعه مقالات همایش‌‌ها یا نگارش الکترونیکی آن‌ها یا وب سایت کنگره‌ها به نام دانشگاه و واحد مربوط منتشر شده باشند.

4. 7. مقاله‌هایی که فقط به نام دانشگاه، بدون ذکر نام واحد مربوط ارائه شوند، تشویق نخواهند شد. در مورد اعضای هیات علمی سازمان مرکزی، ذکر عبارت «عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی- سازمان مرکزی » الزامی است.

4. 8. مقاله‌‌هایی که نخست در همایش ارائه می‌شوند و از سوی دبیرخانه آن همایش برای چاپ در مجله ارسال می‌شوند، با توجه به رتبه مجله، مابه‌التفاوت تشویق را دریافت خواهند کرد. اما اگر نویسنده عینا همان مقاله را مجدداً در همایش یا مجله دیگری ارائه یا منتشر نماید، قابل تشویق نیست .مگر آنکه با توجه به نتایج سمینار در مقاله تغییراتی ایجاد شود که لازم است این تغییرات به تایید شورای پژوهشی واحد برسد. در این صورت نیز پرداخت مابه‌التفاوت تشویق بلامانع است.هر نوع حالتی غیر از موارد مذکور تخلف علمی محسوب می‌شود. درضمن امتیاز هیات علمی براساس رتبه مجله‌ای است که مقاله در آن به چاپ رسیده است یعنی امتیاز این مقاله فقط یک بار و براساس آخرین جایی که مقاله ارائه شده محاسبه خواهد شد.

4. 9. مقاله‌ای که مستخرج از پایان‌نامه یا رساله باشد دانشجو موظف است فقط نشانی واحدی را ثبت نماید که در آنجا تحصیل می‌کند در غیر این صورت مشمول تشویق نخواهد شد. 

تبصره 1. در مقاله‌هایی که حاصل کار مشترک با موسسات علمی تحقیقاتی خارج از دانشگاه، خارج از کشور یا یک دانشگاه معتبر خارجی (مانند: فرصت‌های مطالعاتی، دوره‌های Post Doc.، کارهای تحقیقاتی دانشجویان بورسیه دوره‌ دکترا در دانشگاه‌های خارجی و ...) هستند، در صورت ذکر نام دانشگاه آزاد اسلامی در کنار نام موسسه خارجی، نحوه تشویق به طور استثنایی با نظر شورای پژوهشی واحد و پس از بررسی مدارک مربوط از سوی شورای مذکور، قابل اجرا خواهد بود .

تبصره 2.چون در زمینه پایان‌نامه‌های کارشناسی ارشد و رساله‌های دکترای تخصصی، دانشجویان می‌توانند با ارائه پذیرش چاپ تسویه حساب کنند، لازم است کاملا مفاد آیین‌نامه ارزیابی علمی پژوهشی مقالات مستخرج از پایان‌نامه های دانشجویی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و فرایند دفاع از پایان‌نامه‌ها به شماره 398365/73 به تاریخ 28/10/88 رعایت گردد.

تبصره 3. بر اساس بند 4. 6 و به منظور رعایت استاندارد مقاله‌نویسی لازم است نویسنده اصلی (Author (Corresonponding خود را با این عنوان همراه با نشانی پست الکترونیک معرفی نماید. چنانچه نویسنده اصلی در مقاله مشخص نشده باشد، نفر اول مقاله به‌طور خودبه‌خود به‌عنوان نویسنده اصلی تلقی خواهد شد و مسوولیت آن به عهده نویسندگان مقاله خواهد بود.

تبصره 4. به منظور رعایت اعتبار علمی مقالات، در قسمت نویسندگان فقط نام نویسندگانی اعلام می‌شود که در تحقیقات، گردآوری مطالب و نگارش مقاله همکاری داشته‌اند. به افرادی که در ترجمه، تهیه عکس‌ها و نقشه‌ها و ... همکاری داشته‌اند، در قسمت تشکر و تقدیر (Acknowledgement) اشاره می‌شود، بنابراین افزودن نام افراد غیر مرتبط در مقالات تولید شده قابل توجیه نیست و به‌عنوان تخلف علمی قابل پیگیری است.

تبصره 5. در موارد خاص چنانچه به دلایلی مانند محدودیت‌های یک مجله یا یک همایش خارج از کشور، امکان درج عبارت استاندارد نام دانشگاه آزاد اسلامی اشاره شده در بند 4. 8 این ماده وجود نداشته باشد و به استفاده از نام دانشگاه آزاد اسلامی (I.A.U.) نیاز باشد، به علت تداخل این مخفف با مخفف نام برخی موسسات دیگر، استفاده از آن فقط در صورتی امکان‌پذیر است که نام واحد (Branch) نیز آورده شود، مانند: I.A.U. … Branch با تشویق مقالاتی که استاندارد مذکور را رعایت نکرده باشند، موافقت نمی‌شود.

تبصره 6. عنوانی مانند: دانشگاه آزاد اسلامی علوم و تحقیقات یا مشابه آن و همچنین معادل انگلیسی آن مانند: Islamic Azad University of Science and Research Branch از نظر حقوقی نادرست است و باید در نظر داشت که نام واحدهای دانشگاه باید با واژه Branch به نام دانشگاه آزاد اسلامی متصل شوند. در غیر این صورت مشمول تشویق و امتیاز مربوط نخواهند شد.

ماده 5. نظارت‌ها و مراجع تصمیم‌گیری

5. 1.تمامی مکاتبات در زمینه تشویق مقالات، ارسال گزارش‌های دوره‌ای 3 ماهه یا پرسش‌های احتمالی در این زمینه، باید فقط با دفتر گسترش تولید علم در سازمان مرکزی انجام شوند. دفتر مذکور تنها مرجع پاسخ‌گویی در زمینه ابهامات احتمالی است. لذا هر نوع تعبیر و تفسیر در زمینه مفاد این آیین‌نامه توسط مراجع دیگر غیر معتبر خواهد بود.

5. 2. هزینه‌های شرکت در سمینارهای بین‌المللی و داخلی بر اساس آخرین آیین‌نامه‌ها از طرف دفتر امور پژوهشی دانشگاه مورد بررسی قرار می‌گیرد و این دو موضوع (هزینه‌های شرکت در سمینارها و پرداخت تشویق مقالات) باید از یکدیگر تفکیک شوند و برای هر مورد با دفاتر مربوط در سازمان مرکزی مکاتبه گردد.

ماده 6. بودجه تشویق مقالات

پرداخت هزینه‌های تشویق مقالات بر اساس آخرین آیین‌نامه بودجه پژوهشی (هم اکنون بر اساس بند 5 از بخشنامه شماره 122715/73 به تاریخ 14/4/88) از محل بودجه پژوهشی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی تامین می‌شود.

تبصره. با توجه به بخشنامه 224692/78 به تاریخ 11/7/87 و طبق ماده 144 قانون پرداخت مالیات‌های مستقیم سال 1383، تشویق مقالات مشمول معافیت‌های مالیاتی است و باید اقدامات لازم برای اجرایی شدن این ماده در واحد دانشگاهی صورت گیرد.

ماده 7. نحوه تشویق مقاله‌های چاپ شده در مجلات علمی

محاسبات مبالغ تشویقی براساس جدول پایه و با احتساب ضرایب اعلام شده به‌شرح زیر محاسبه می‌شود.

 

جدول 1- پایه تشویقی مقالات (مبالغ به هزار ریال)

تعداد نویسندگان

سهم مولف اصلی

سهم سایر نویسندگان

حداکثر مبلغ قابل پرداخت

1

20000

-

20000

2

15000

10000

25000

3

13000

7000

27000

4

11000

6000

29000

n 5

9200

/( n-1)20800 *

30000

n =تعداد نویسندگان مقالات

*. چنانچه تعداد نویسندگان مقاله بیش از 5 نفر باشد، نویسنده اصلی به میزان سهم مولف اصلی اعلام شده در بندهای مربوط تشویق می‌شود. باقی‌‌مانده مبلغ تا سقف اعلام شده در همان ضریب، بین دیگر نویسندگان به تساوی تقسیم خواهد شد.

 

جدول 2- ضریب انواع مجلات علمی

علمی عمومی

علمی ترویجی غیرISC

علمی ترویجی

ISC

علمی پژوهشی غیرISC

علمی پژوهشی

ISC

سایر مجلات خارجی

خارجی غیرISI

معتبر

ISI

Listed

ISI

(W.o.S)

0.75

0.1

0.15

0.2

0.3  

0.5

0.75

1

 

جدول 3- ضریب انواع همایش‌ها

همایش داخلی

همایش منطقه‌ای

همایش ملی استانی

همایش خارجی بین المللی

0.2

0.3

0.6

0.8

 

جدول 4- ضریب اندازه واحد

جامع

بسیار بزرگ

بزرگ

متوسط

کوچک

مرکز

1

01/1

1.3

1.5

1.75

1/1

 

فرمول تشویقی به شکل زیر خواهد بود:

 

ضریب جدول 4 × ضریب جدول 2 یا 3 × مبلغ جدول 1 = مقدار تشویقی

 

تبصره 1. چنانچه مجلات ISI  دارای 0.75 JRK³باشند، 20% به مبلغ تشویقی جدول 1 اضافه خواهد شد.

تبصره 2. مجله‌هایی که در داخل کشور به زبان‌های غیر فارسی چاپ می‌شوند (به جز مجلات مربوط به دانشکده‌های زبان‌های خارجی‌)، در تقسیم‌بندی مجلات خارجی غیر ISI قرار نمی‌گیرند ولی با توجه به رتبه دریافت شده در داخل کشور به ترتیب: علمی پژوهشی به میزان 15درصد ، علمی ترویجی به میزان 10درصد و علمی عمومی به میزان 5درصد به جدول شماره 2 اضافه خواهد شد.

برای محاسبه مبلغ تشویقی هر مقاله باتوجه به رتبه مجله یا دامنه همایش و ضریب واحد تمام محاسبات بر اساس جدول پایه تشویقی و ضرایب جداول مجلات، همایش‌ها و اندازه واحد محاسبه می‌شود.

 به طور مثال:

فرض کنید مقاله ای ISI Listed غیر WoS با 3 نویسنده باشد. در این صورت مقدار تشویقی هر نویسنده در واحدهای مختلف به صورت زیر خواهد بود.

 

 

هر یک از سایر اعضا

عهده دار مکاتبات

واحد

1× 0.75× 7000000

1×0.75×13000000

جامع

01/1× 0.75× 7000000

01/1×0.75× 13000000

بسیار بزرگ

1.3× 0.75× 7000000

1.3×0.75× 13000000

بزرگ

1.5× 0.75× 7000000

1.5×0.75× 13000000

متوسط

1.75×0.75× 7000000

1.75×0.75× 13000000

کوچک

1/1× 0.75× 7000000

1/1×0.75×13000000 

مرکز

 

تبصره 2. مقالات کوتاه ISI. آن دسته از مقاله‌هایISI  که به شکل‌های:Shtor Comunication, Short Note, Short Report ، گزارش کوتاه و ... چاپ می‌شوند، به دلیل اینکه فرایند داوری را مانند دیگر مقالات ISI می‌گذرانند، به میزان یک مقاله‌ علمی پژوهشی غیر ISC تشویق می‌شوند.

تبصره 3. مقالات کوتاه علمی پژوهشی. آن دسته از مقاله‌های علمی پژوهشی که به شکل‌های :Shtor Comunication, Short Note, Short Report و ... در مجله‌های علمی پژوهشی چاپ می‌شوند، به دلیل اینکه فرایند داوری را مانند دیگر مقالات علمی پژوهشی می‌گذرانند، به میزان مقالات علمی ترویجی غیر ISC تشویق می‌شوند.

تبصره 4. مقالات کوتاه علمی ترویجی. آن دسته از مقاله‌های علمی ترویجی که به شکل‌های:Shtor Comunication, Short Note, Short Report و ... چاپ می‌شوند، به میزان مقالات علمی عمومی تشویق می‌شوند.

تبصره 5. مقالات چاپ شده در آن دسته از مجله‌های ISI Listed که حداکثر در طول یک سال دارای IF شوند و در دسته‌ی مجلات ISI Web of Science قرار گیرند، با ارائه‌ی مدارک لازم از طرف واحد به معاونت پژوهشی (دفتر گسترش تولید علم)، می‌توانند از مابه‌التفاوت تشویق و از دیگر امتیازات متعلق به این دسته مقاله‌ها برخوردار شوند.

تبصره 6. توجه شود که همه پرداخت‌های ماده 7 فقط برای نویسندگان معرفی شده به نام دانشگاه در هر واحد و با توجه به جایگاه فرد در مقاله امکان‌پذیر است. سایر نویسندگان (مربوط به واحدهای دیگر یا موسسات علمی غیر از دانشگاه آزاد اسلامی) فقط در شمارش افراد به منظور تعیین میزان تشویق هر یک از نویسندگان آن واحد در نظر گرفته می‌شوند.

 

/ 2 نظر / 82 بازدید
امیر

دانشگاه آزاد خوب می دونه که حالا حالاها کسی نمیتونه توی Nature و Science مقاله چاپ کنه، پس اگه جایزه 100 ملیون تومنی هم می گذاشت جای تعجب نبود

بهمن

این بخشنامه دارای 3 بخشنامه متمم دیگر است که اگر مفاد آنها رعایت نگردد به مقالات جایزه تعلق نمی گیرد.